1074879365 yoshimoto takami

 03:03  
 02:03  
 08:15  
 39:10  
 05:20  
 00:48  
 02:29   16:9