Samantha fox

 00:11   16:9  
 00:36  
 01:32   16:9  
 00:10  
 00:12   16:9  
 03:38   16:9  
 00:29