Romy schneider

 00:55   16:9  
 00:48  
 00:13   16:9  
 00:10  
 03:26  
 00:05   16:9  
 00:19  
 00:40  
 00:48  
 00:05  
 00:08